วัน/เดือน/ปี รางวัลที่นักเรียนได้รับ หมายเหตุ

๘/๑๒/๒๕๖๒

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ ๖๙ จังหวัดสมุทรปราการ  ระดับชาติ

เกียรติบัตร

๒๖/๑๒/๒๕๖๑

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ ๖๘ จังหวัดนครปฐม  ระดับชาติ

เกียรติบัตร

๒๖/๑๒/๒๕๖๑

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ ๖๘ จังหวัดนครปฐม  ระดับชาติ

เกียรติบัตร

๖/๑/๒๕๖๑

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ จังหวัดนครนายก

เกียรติบัตร

๖/๑/๒๕๖๑

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ จังหวัดนครนายก

เกียรติบัตร

๑๗/๑๒/๒๕๕๙

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ จังหวัดจันทบุรี

เกียรติบัตร

๑๗/๑๒/๒๕๕๙

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ จังหวัดจันทบุรี

เกียรติบัตร

๒๐/๑๒/๒๕๕๘

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง CMS ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดอ่างทอง

เกียรติบัตร

๑๘/๑๒/๒๕๕๘

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดอ่างทอง

เกียรติบัตร

๒๕/๑๒/๒๕๕๗

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  โครงการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ วันมหาสมุทรโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

เกียรติบัตร

๑๗/๑๒/๒๕๕๗

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี

เกียรติบัตร

๑๗/๑๒/๒๕๕๗

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดนนทบุรี

เกียรติบัตร

๑๔/๑๑/๒๕๕๗

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔-๖ เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ จ.นนทบุรี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔
เกียรติบัตร

๑๔/๑๑/๒๕๕๗

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ จ.นนทบุรี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔
เกียรติบัตร

๑๔/๑๑/๒๕๕๗

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.๑-๓ ในการคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เกียรติบัตร

๑๘/๐๒/๒๕๕๗

ได้รับรางวัลเหรียญทอง (อันดับ ๖) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ระดับชาติ   เกียรติบัตร

๒๖/๑๒/๒๕๕๖

ได้รับรางวัลเหรียญทอง (อันดับ ๔) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๔-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดเพชรบุรี

เกียรติบัตร

๒๕/๑๒/๒๕๕๖

ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ ๒) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดเพชรบุรี เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่เมืองทองธานี

เกียรติบัตร

  ๖/๐๙/๒๕๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๔-๖ เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ จ.เพชรบุรี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ เกียรติบัตร
  ๖/๐๙/๒๕๕๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ จ.เพชรบุรี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ เกียรติบัตร
 ๖/๐๙/๒๕๕๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๔-๖  ในการคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เกียรติบัตร

๑๑/๑๒/๒๕๕๕

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕๕๕ จังหวัดระยอง เกียรติบัตร

๑๒/๑๑/๒๕๕๕

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑-๓ เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ จ.ระยอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕๕๕
เกียรติบัตร

๑๑/๐๑/๒๕๕๕

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑-๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕๕๔ จังหวัดกาญจนบุรี เกียรติบัตร

๒๒/๑๒/๒๕๕๔

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑-๖ เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ จ.กาญจนบุรี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕๕๔
เกียรติบัตร

๑๘/๐๘/๒๕๕๔

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ เรื่อง โรงเรียนของฉัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานวันเปิดบ้านวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา เกียรติบัตร

๒๑/๑๒/๒๕๕๒

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Text Editor ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ลพบุรี เขต ๑
เกียรติบัตร

๒๑/๑๒/๒๕๕๒

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ลพบุรี เขต ๑
เกียรติบัตร

๒๑/๑๑/๒๕๕๒

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดีบ ๒ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้นที่ ๔ การแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
เกียรติบัตร

๒๑/๑๑/๒๕๕๒

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Text Editor ช่วงชั้นที่ ๔ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ลพบุรี เขต ๑
เกียรติบัตร

๒๑/๑๑/๒๕๕๒

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้นที่ ๓ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ลพบุรี เขต ๑

เกียรติบัตร

๕ /๐๑/๒๕๕๒

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Home Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.สุพรรณบุรี เขต ๑
เกียรติบัตร

๕ /๐๑/๒๕๕๒

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Home Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.สุพรรณบุรี เขต ๑
เกียรติบัตร

๒๖/๑๑/๒๕๕๑

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Home Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๔ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.สุพรรณบุรี เขต ๑
เกียรติบัตร

๒๖/๑๑/๒๕๕๑

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Home Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๓ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.สุพรรณบุรี เขต ๑
เกียรติบัตร

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดเว็บไซต์ผลงาน "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ช่วงชั้นที่ ๔" งานรำลึก "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล" ณ กรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดเว็บไซต์ผลงาน "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ช่วงชั้นที่ ๔" ได้เป็นตัวแทนสำนักผู้ตรวจราชการ เกียรติบัตร

๒/๐๒/๒๕๕๐

ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ชลบุรี เขต ๑
เกียรติบัตร

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๔ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ชลบุรี เขต ๑
เกียรติบัตร

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการใช้โปรแกรม PowerPoint
ณ โรงเรียนบางปะกง" บวรวิทยายน " อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการใช้โปรแกรม PowerPoint
ณ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตร

สถิติผู้เยี่ยมชม

0285143
♀♂ วันนี้
♀♂ เมื่อวานนี้
♀♂ สัปดาห์นี้
♀♂ เดือนนี้
♀♂ ทั้งหมด
107
203
1510
3454
285143

ดาวน์โหลดเกมส์

 

เข้าสู่ระบบ