เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พานักเรียนไปแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.ต้น และการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม. ต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก จ.นครปฐม