ประวัติของคอมพิวเตอร์
ความหมายและคุณลักษณะของ
        คอมพิวเตอร์

บทบาทของคอมพิวเตอร์
จากอดีต สู่ปัจจุบัน
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบทดสอบ
เรื่อง...บทบาทของคอมพิวเตอร์
ถ้าจะกล่าวถึงคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักร เพราะปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์เข้ามีมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนโดยไม่รู้ตัว ตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอน คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นในบทนี้เนื้อหาโดยรวมจะขอกล่าวถึงดังนี้
1. ประวัติของคอมพิวเตอร์
2. ความหมายและคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์
3. บทบาทของคอมพิวเตอร์
4. คอมพิวเตอร์จากอดีต สู่ปัจจุบัน
นักเรียนสามารถเลือกศึกษา และตรวจสอบตัวเองได้จากเมนูด้านซ้ายมือได้เลยนะครับ