ความรู้เบื้องต้น
การจัดแต่งแฟ้มข้อมูล
ข้อความศิลป์
การแทรกรูปภาพ
การแทรกตาราง
จดหมายเวียน
การพิมพ์งาน
กิจกรรมการเรียนรู้
แบบทดสอบ
เรื่อง...การใช้โปรแกรม Ms-Word
โปรแกรม Microsoft Word XP เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing Application ) ที่สามารถทำงานได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการ Windows ME / XP/2000 โปรแกรมมีความสามารถในการใช้ทำงานด้านเอกสาร เช่น จดหมาย รายงาน บันทึกข้อความ ใบประกาศ และคู่มือการใช้งานต่างๆ การจัดการกับข้อความในเอกสารได้อย่างง่าย เช่น การแก้ไขข้อความ ตกแต่งด้วยสี และแบบตัวอักษร การใส่ตาราง รูปภาพ การตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์ การทำจดหมายเวียน และการใช้งานเอกสารร่วมกัน นอกจากนี้ยังสามารถ