สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่ มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว สามารถเข้ามาศึกษาได้ด้วยตนเอง และนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ช้าก็สามารถ เข้ามาทบทวนหรือศึกษาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน
ครูหวังว่า สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หรือผู้สนใจ
ขอความเจริญทางปัญญาจงมีแด่ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

นายทองสุข     เอี่ยมศิริ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑
WebMaster   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา
ที่ปรึกษา WebMaster   โรงเรียนวัดบางปลานัก
ที่ปรึกษา WebMaster   โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์
ที่ปรึกษา WebMaster   โรงเรียนวัดสุเหร่าจรเข้น้อย
E-Mail...thongsuck@hotmail.com
โทรศัพท์   ๐๘-๙๖๐๔-๖๓๐๙