ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. มีความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานขนาดเล็ก

2. เข้าใจระบบการทำงานบนอินเตอร์เน็ต

3. สร้างเอกสารโดยใช้ภาษา HTML ได้

4. สามารถใช้โปรแกรมอ่านเอกสาร HTML (Browser) ได้

5. สามารถสร้างเอกสาร HTML โดยใช้ Editor ได้

6. สามารถสร้างโฮมเพจได้สวยงามและแสดงข้อมูลได้ถูกต้อง

7. สามารถสร้างโครงงานขนาดเล็กด้วยภาษา HTML ได้