ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

นายกิตติพันธ์ คำปัญญา
นายกิตติภาคย์ วชิระ
นายชลาธิศ ถีถาวร
นายณัฐดนัย สมสุขเจริญ
นายธีรภัทร์ บัวแก้ว
นายสิทธิกร เสงี่ยมพงษ์
นายคมสันต์ สิงห์โต
นายดนัยภพ เอี่ยมมโน
นายณรงศักดิ์ พันธุระ
นายสราวุธ สุจริต
นายธนวัฒน์ ป้อมถาวร
นายกิตติศักดิ์ อินรอด
นางสาวเจนจิรา ชื่นจิตร
นางสาววัลภา ศรีใส
นางสาวจุรีพร สุทธิโชติ
นางสาวกนกวรรณ โฉมศิริ
นางสาวสุวิสา ลาบึง
นางสาวศิริพรรณ ศิริโวหาร
นางสาวชลธิชา เจริญขำ
นางสาวพิชญาภรณ์ ขันผง
นางสาวนัฐชา ศรีจันทร์
นางสาวปนัดดา จันทรเสนา
นางสาวพนิดา ชมระกา
นางสาวมณฑาทิพย์ ตระการพงษ์
นางสาวรุ่งอุสา อู่สิน
นางสาวอรวรรณ อุ้มวงศ์
นางสาวณฤชา อาจจันทร์
นางสาวสุพิชชา ดีประสิทธิ์
นางสาวอัญชลี ฉ่ำแสง
นางสาววนิดา โพธิ์อ่อน
นางสาวสุภลักษณ์ จันทรศร
นายศรัณย์ อินทรัศมี
นายสมรัก ตัณฑิกุล
นายณัฐวุฒิ บุญประเสริฐ
นางสาวอรุนี มราชรี