ขณะนี้เวลา      
เว็บไซต์ครูทองสุข เอี่ยมศิริ
  http://www.kruthong.net
เว็บครูไทยหัวใจพอเพียง และเพียงพอ

อตฺตาหิ   อตฺตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
<< พอมี   พอกิน   พอใช้   พอเพียง   พอแล้ว >>
หน้าหลัก arrow ม. 1arrow ม.2arrow ม.3arrow ม.4arrow ม.5arrow ม.6
 
 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นหัวใจสำคัญของครูที่พึงมีพึงกระทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะแผนการจัดการเรียนรู้เป็นเหมือนแผนที่ที่ใช้ในการเดินทาง การศึกษาจะดำเนินไปถึงจุดหมายปลายทางได้ครูทุกคนควรมีแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆของผู้เรียน แต่ปัจจุบันครูแต่ละโรงเรียน แต่ละอำเภอ และแต่ละจังหวัด มีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก มีการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปัญหาก็มาตกอยู่ที่ตัวผู้เรียน คือมีการเรียนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การย้ายสถานศึกษา ระหว่างเรียนของผู้เรียนก็เกิดปัญหา และอื่น ๆอีกมาก ดังนั้นข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหวังว่า ครู-อาจารย์ผู้สอนควรได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนโดยส่วนรวมต่อไป

นายทองสุข เอี่ยมศิริ
ครู คศ. 1
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

 
 
 

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ โดย...ครูทองสุข เอี่ยมศิริ

Webmaster