ขณะนี้เวลา      
เว็บไซต์ครูทองสุข เอี่ยมศิริ
  http://www.kruthong.net
เว็บครูไทยหัวใจพอเพียง และเพียงพอ

อตฺตาหิ   อตฺตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
<< พอมี   พอกิน   พอใช้   พอเพียง   พอแล้ว >>
หน้าหลัก arrowยอดมนุษย์เหรียญทอง ๒๕๕๐arrowยอดมนุษย์เหรียญทอง ๒๕๕๑arrowยอดมนุษย์เหรียญทอง ๒๕๕๒
 
 
 
 
 
ผลงานนักเรียนที่ดูแล และเป็นที่ปรึกษา

วัน/เดือน/ปี รางวัลที่นักเรียนได้รับ หมายเหตุ
๑๘/๐๘/๒๕๕๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ เรื่อง โรงเรียนของฉัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานวันเปิดบ้านวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา -
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Text Editor ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ลพบุรี เขต ๑ -
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ลพบุรี เขต ๑ -
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดีบ ๒ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้นที่ ๔ การแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ -
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Text Editor ช่วงชั้นที่ ๔ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ลพบุรี เขต ๑ -
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page ด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้นที่ ๓ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ลพบุรี เขต ๑ -
๕ /๐๑/๒๕๕๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Home Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.สุพรรณบุรี เขต ๑ -
๕ /๐๑/๒๕๕๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Home Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.สุพรรณบุรี เขต ๑ -
๒๖ /๑๑/๒๕๕๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Home Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๔ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.สุพรรณบุรี เขต ๑ -
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Home Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๓ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.สุพรรณบุรี เขต ๑ -
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดเว็บไซต์ผลงาน "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ช่วงชั้นที่ ๔" งานรำลึก "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล" ณ กรวงศึกษาธิการ -
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดเว็บไซต์ผลงาน "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ช่วงชั้นที่ ๔" ได้เป็นตัวแทนสำนักผู้ตรวจราชการ -
๒/๐๒/๒๕๕๐ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๔ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ชลบุรี เขต ๑ -
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การเขียน Web Page โดยใช้ภาษา HTML ช่วงชั้นที่ ๔ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สพท.ชลบุรี เขต ๑ -
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการใช้โปรแกรม PowrePoint
ณ โรงเรียนบางปะกง" บวรวิทยายน " อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
-
๑๖/๑๑/๒๕๔๙ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการใช้โปรแกรม PowrePoint
ณ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
-
 
 

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ โดย...ครูทองสุข เอี่ยมศิริ

Webmaster