ขณะนี้เวลา      
เว็บไซต์ครูทองสุข เอี่ยมศิริ
  http://www.kruthong.net
เว็บครูไทยหัวใจพอเพียง และเพียงพอ

อตฺตาหิ   อตฺตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
<< พอมี   พอกิน   พอใช้   พอเพียง   พอแล้ว >>
หน้าหลัก arrow สื่อที่สร้างจาก Power Pointarrow สื่อที่สร้างจากภาษา HTMLarrow E - Book
 


 
 
 
 
สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนการสอนนี้ผู้จัดทำได้แนวมาจาก Nectec และทำการพัฒนาให้เหมาะกับผู้เรียนและโปรแกรมที่ใช้ในปัจจุบัน มีทั้งสื่อที่ทำจากโปรแกรม Microsoft Power Point ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานง่าย ๆ สื่อที่เขียนขึ้นจากภาษา HTML โดยใช้โปรแกรมอื่น ๆ ช่วยเสริม และล่าสุดผมใช้โปรแกรม Joomla ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ง่ายในการสร้างเว็บไซต์สำหรับบุคคลที่ไม่มีความรู้ด้านภาษา HTML ก็สามารถทำได้ มาพัฒนาในการทำสื่อการเรียนรู้ ข้าพเจ้าหวังว่าสื่อที่นำมาแสดงนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคุณครูที่สอนคอมพิวเตอร์ และนักเรียนที่มีใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนเข้ามาศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเอง ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในการใช้คอมพิวเตอร์ไม่มากก็น้อย และยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ โดยเฉพาะเว็บไซต์โรงเรียนยินดีทำให้ฟรีเลยครับ สนใจติดต่อผมได้ทางอีเมลได้เลยครับ

นายทองสุข เอี่ยมศิริ
ครู คศ. 1
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์ 1   อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  อินทราเน็ต   ภาษา HTML การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS2  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Desktop Author   การออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Pro/desktop   การตัดต่อวิดีโอ


สื่อสร้างจาก Microsoft PowerPoint
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++
การสร้างเว็บด้วยภาษา HTML
การใช้โปรแกรม Microsoft Word
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
การจัดการฐานข้อมูล
 
 

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ โดย...ครูทองสุข เอี่ยมศิริ

Webmaster