ชื่อ - นามสกุล
  ชื่อเล่น
  ตำแหน่ง
  วันเกิด
  คู่สมรส
  อาชีพ
  สถานที่ทำงาน
  บิดา
  มารดา
  คติพจน์
  เลขเด็ด
  นายทองสุข   เอี่ยมศิริ
  ทอง
  ครูชำนาญการ
  ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๐๙
  นางวัชรา   เอี่ยมศิริ
  รับราชการครู
  โรงเรียนวัดบางปลานัก
  นายประเสริฐ   เอี่ยมศิริ
  นางลิ้นจี่   เอี่ยมศิริ
  ไม่มีสิ่งสุดวิสัย   สำหรับจิตใจที่แน่วแน่
  ๐๘-๙๖๐๔-๖๓๐๙