ระหว่างปี พ.ศ. ถึง ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษา
๒๕๓๐ - ๒๕๓๒ รับราชการทหาร ( พลทหาร ) กองพันทหารช่างที่ ๒ รักษาพระองค์
๒๕๓๔ - ๒๕๓๗ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านบางชีล้อม
๒๕๓๗ - ๒๕๓๘ นักการภารโรง( ช่วยราชการ ) โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ นักการภารโรง โรงเรียนวัดสามแยก
๒๕๓๙ - ๒๕๔๕ ครู โรงเรียนมารดานฤมล
๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ ครู โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
๒๕๕๒ - ปัจจุบัน ครูชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารวิทยา