ระหว่างปี - ปี วิชา ช่วงชั้น ระยะเวลา สถานศึกษา
๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ ศิลปะ อนุบาล ๒ , อนุบาล ๓ โรงเรียนมารดานฤมล
๒๕๔๐ - ๒๕๔๔ สุขศึกษาและพลศึกษา อนุบาล ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ โรงเรียนมารดานฤมล
๒๕๔๒ - ๒๕๔๔ สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๕ , ๖ โรงเรียนมารดานฤมล
๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๓ โรงเรียนมารดานฤมล
๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๓ ช่วงชั้นที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดม-
ศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๓ ช่วงชั้นที่ ๔ โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
๒๕๕๒ - ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ ๓ ช่วงชั้นที่ ๔ - โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓
ชนะสงสารวิทยา