ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์
เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก
เข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนปากเกร็ด ณ จังหวัดนนทบุรี
"ได้รับรางวัลเหรียญทอง การสร้าง Web page ประเภท WebEditor ระดับชั้น ม. ๑ - ๓"