เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับสมาชิกของชมรม
ณ ศูนย์เทคโนโลยี เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙