ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Pro/Desktop

โปรแกรม Pro/DESKTOP คืออะไร
Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอนนักเรียนในเรื่องการออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Pro/DESKTOP นี้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบและสร้างชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง ซึ่งการสร้างชิ้นงานสามารถมองเห็นชิ้นงานเป็น 3 มิติเสมือนจริง อีกทั้งนักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงการตลาด หากนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP มากขึ้นจะเป็นแนวคิดและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นวิศวกร นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนักเทคโนโลยี เป็นต้น โปรแกรม Pro/DESKTOP นี้เหมาะสำหรับใช้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้เพียง 2-3 สัปดาห์ก็สามารถทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี สำหรับการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงาน/โครงงานของนักเรียน จะใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง ก็จัดสร้างชิ้นงานขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนักเรียนสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP นี้ไปใช้และฝึกปฏิบัติงานที่บ้านได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความชำนาญในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP เพิ่มขึ้น

โปรแกรม Pro/DESKTOP ทำอะไรได้บ้าง
โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถใช้ฝึกทักษะและสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ เช่น
1. การออกแบบโครงร่างชิ้นงาน
2. การทำรูปทรง 3 มิติ ต่าง ๆ
3. การออกแบบทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
5. การออกแบบชิ้นงาน Animation
6. การจัดทำภาพฉาย (Projection)ฯลฯ

โปรแกรม Pro/DESKTOP เข้ามาสู่วงการศึกษาประเทศไทยได้อย่างไร
เมื่อปลายปีงบประมาณ 2546 บริษัท PTC U.S.A. ได้ติดต่อมายังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อมอบโปรแกรม Pro/DESKTOP พร้อมลิขสิทธิ์ใช้งานสำหรับนักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษา โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล (ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น) เป็นผู้รับฟังการนำเสนอศักยภาพของโปรแกรม จากนั้นคณะเข้าพบ พณฯนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบโปรแกรมดังกล่าวไว้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งมีวิทยากรชาวต่างประเทศสาธิตการใช้โปรแกรมภายใต้การตรวจรับโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT จากหน่วยงานต่าง ๆ โปรแกรม Pro/DESKTOP มี 2 ระดับ คือ โปรแกรมที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบโปรแกรม Pro/DESKTOP เพื่อการใช้งานฟรี จำนวน 20 ชุด สำหรับระดับมัธยมศึกษา โดยอนุญาตให้นักเรียนไทยทุกคนใช้ได้ โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นถ้านำไปใช้ในเชิงธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ข้อคิดเห็นว่า โปรแกรม Pro/DESKTOP มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายต่อการเรียนรู้ เหมาะกับการเรียนในระดับมัธยมศึกษา น่าจะขยายผลการใช้งานให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ผนวกกับขณะนี้ ทางโครงการโรงเรียนในฝันกำลังต้องการเครื่องมือในการผลิตสื่อใช้งาน จึงเห็นพ้องกันว่าโปรแกรม Pro/DESKTOP นี้ น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของโครงการโรงเรียนในฝัน จึงได้จัดการฝึกอบรมนำร่องให้กับคณะศึกษานิเทศก์ และครู จำนวน 38 คน เพื่อทดลองใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP โดยมีวิทยากรชาวต่างประเทศ ให้การฝึกอบรม ก่อนที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ

ความต้องการด้าน Hardware ขั้นต่ำ
คู่มือการใช้ โปรแกรม Pro/DESKTOP ได้กำหนดคุณสมบัติของ Hardware ขั้นต่ำไว้ดังนี้
1 เพนเทียมอินเทลขั้นต่ำ 166 MHz หรือสูงกว่า
2 หน่วยความจำขั้นต่ำ 64 MB
3 ที่ว่างของฮาร์ดดิสก์ 80 MB (สำหรับโปรแกรม)
4 มีที่ว่างอิสระในโฟลเดอร์ TEMP ระหว่างการะบวนการติดตั้ง 110 MB
5 ไมโครซอฟต์ Windows 98, Me, 2000, XP, NT 4.0

ข้อเสนอแนะจากการทดลองใช้โปรแกรม
1. Window 98 จากการทดลองใช้งาน โปรแกรมนี้จะทำงานได้ดี บน RAM ตั้งแต่ 128 MB และมีความจำการ์ดจอ 16 MB ขึ้นไป หากต้องการใช้งานโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ 32 MB ขึ้นไป
2. Windows XP ควรจะมี RAM ไม่น้อยกว่า 256 MB
3. ในกรณีเครื่องมีขีดความสามารถต่ำ ให้ปิดหน้าต่างที่ไม่ใช้งาน ให้คงเหลือหน้าต่างที่กำลัง ทำงานปัจจุบัน จะช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง

จุดเด่นของโปรแกรม Pro/DESKTOP
โปรแกรม Pro/DESKTOP ง่ายต่อการใช้งานพอสมควร และสามารถฝึกทักษะด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้ใช้งานโปรแกรม Pro/DESKTOP ได้ศึกษาและฝึกทักษะให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ก็จะสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP ไปใช้ในการออกแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถแสดงภาพฉายของชิ้นงานให้ด้วย ซึ่งผู้สร้างชิ้นงานไม่ต้องเขียนภาพฉายอีก นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบ Model ที่แสดงภาพการเคลื่อนไหว หรือลักษณะการใช้งานของModel นั้น ๆ ได้ด้วย ข้อคิดจาก Ivan Chester ( MindustrailEd Newcastle, Director of Studies, Bachelor Of Technology Education, Australia) วิทยากรผู้ฝึกรมรมการใช้งานโปรแกรม Pro/Desktop Ivan ได้เสนอข้อคิดเห็นบางประการต่อกระทรวงฯ และครูเกี่ยวกับการฝึกอบรมโปรแกรม CAD ในฐานะที่ Ivan เป็นผู้สนใจในงานวิจัยทางด้านการเรียนรู้ (Cognitive research) เกี่ยวกับการสอน CAD และการแก้ปัญหา ผลการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ (การคิด) แสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเกิดขึ้นได้โดย การสร้างภาพความคิด (การคิดในภาพที่สร้างขึ้นมาในใจ) ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างภาพความคิดของนักเรียนมีหลายแนวทาง และคาดหวังว่าการใช้โมเดล 3 มิติ เช่น จากโปรแกรม Pro/Desktop เป็นต้น จะสามารถแก้ปัญหานี้ของนักเรียนได้ ซึ่งผลการวิจัยปัจจุบันยังไม่มีในเรื่องนี้ (Ivan ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพอสมควรและเชื่อว่ายังไม่มีการวิจัยในเรื่องนี้ เพราะส่วนมากศึกษากับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุมากกว่าวัยนักเรียน และ นักศึกษากับกลุ่มวิศวกรและสถาปนิกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องสร้างภาพความคิด ขึ้นมาใช้ในการทำงานอยู่แล้ว) คุณ Ivan ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับภาพความคิดเพื่อที่จะหาแนวทางที่จะแก้ปัญหานักเรียน โดยการใช้การสร้างภาพความคิดในการสอน Pro/Desktop และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และคุณ Ivan พบว่า มียุทธวิธี 5 อย่าง ที่จะแก้ปัญหาการสร้างภาพความคิดได้ดังนี้
1. การสร้างรูปแบบกระบวนการคิด เป็นสิ่งสำคัญในการสอนเริ่มต้นและสำคัญมากขึ้นในการ แก้ปัญหา Ivan ดำเนินการโดยการเล่าให้นักเรียนทั้งชั้นฟังถึงยุทธวิธีที่ใช้แก้ปัญหาจากนั้น save งานต้นแบบ แล้วสาธิตวิธีการแก้ปัญหาให้นักเรียนดู ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้นักเรียนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาที่ครูใช้ ฝึกฝน และกลายเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ในที่สุด
2. การสเก็ตช์ (sketching) การสเก็ตช์จะช่วยให้นักเรียนสร้างภาพจิตนาการขึ้นมาในความทรงจำและใช้ภาพ sketch นี้คิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะทำต่อไป รวมทั้งก่อให้เกิดภาพ sketch อื่น ๆ อีก และความสามารถในการจัดภาพ sketch ที่ซับซ้อน (มีภาพ sketch หลาย ๆ ภาพ) อีกด้วย Ivan ใช้การ sketch โดยให้นักเรียน sketch รูปร่างในทิศทางที่แตกต่างจากที่ครูสอนในแต่ละ feature เช่น extrude, thin or taper เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียนถ่ายภาพวัตถุของจริง แล้วถามนักเรียนให้บอกวิธีการที่จะสร้าง model ต้นแบบของวัตถุจริงนั้นขึ้นมา ซึ่งตรงนี้นักเรียนจะสามารถระบุได้ว่าส่วนใดที่ต้อง extrude ส่วนใดต้อง loft ส่วนใดต้อง revolve เป็นต้น จากนั้นนักเรียนจะทำการ sketch ใน workplane และวาดรูปร่างของแต่ละ sketch ที่นักเรียนต้องการสร้าง กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วมากในการสร้าง model ใน ProDesktop และ ทำให้เกิดการคิดและภาพความคิดขึ้นมาได้ดี
3. การเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในกลุ่มสามารถเรียนรู้กระบวนการคิดได้ดีกว่า โดยการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนคนอื่น และ เลือกวิธีการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
4. การอธิบายวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นฟัง การให้นักเรียนอธิบายให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มฟัง ถึงวิธีการใช้ model ให้ได้ผลดีมากขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ กระบวนการอธิบายนี้มีประสิทธิภาพโดยตัวของมันเอง อยู่แล้ว การฟังยุทธวิธีของผู้อื่นก็เช่นเดียวกัน ทั้งการอธิบายและการฟังจะทำให้นักเรียนจินตนาการจาก คำอธิบาย ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความสามารถในการสร้างภาพความคิด และ การอธิบายยุทธวิธีจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป
5. การให้ข้อมูลย้อนกลับในทันที การให้ข้อมูลย้อนกลับในทันทีจะช่วยให้นักเรียนปรับความคิดให้ถูกต้อง เมื่อนักเรียนอธิบายยุทธวิธีในการสร้าง model ของรูปภาพอื่น ๆ ครูอาจจะถามนักเรียนคนอื่นเพื่อที่จะช่วยเหลือและครูก็คอยแนะนำ ทั้งต่อนักเรียนแต่ละคน หรือต่อนักเรียนทั้งชั้น นอกจากนี้ยังเป็น การให้โอกาสในการพัฒนาวิธีการที่ดีที่จะระบุความเป็นไปได้ในการทำ mirror, copy, scale Ivan คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำเทคนิคเหล่านี้เข้ามาใช้ในการฝึกอบรม Pro/Desktop ในประเทศไทย ผลการวิจัย CAD ชี้ให้เห็นว่าการใช้คำสั่งของ CAD เช่น นี่คือวิธีการ extrude เป็นต้น ไม่ใช่วิธีการที่จะใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Ivan เชื่อว่ามันไม่ใช่วิธีการที่จะส่งเสริมความสามารถในการสร้างภาพความคิด และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วย ดังนั้นเพื่อให้ การแก้ปัญหาความสามารถในการสร้างภาพความคิดและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน โดยการใช้ Pro/Desktop เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้เทคนิควิธีการที่ Ivan นำเสนอนี้สอดแทรกเข้ามาใช้ด้วย รวมทั้งวิจัยติดตาม ผลการใช้เทคนิค วิธีการนี้ในการฝึกอบรม Pro/Desktop ที่มีต่อความสามารถทั้ง 2 อย่างของนักเรียนด้วย

แนวทางในการนำโปรแกรม Pro/DESKTOP ใช้ในโรงเรียน
จากขีดความสามารถของโปรแกรม Pro/DESKTOP และลักษณะของโปรแกรมที่เหมาะกับการฝึกทักษะกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือของครูในการสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น หากมีการนำไปเผยแพร่ในโรงเรียน ควรกำหนดจุดประสงค์ของการนำไปใช้ ดังนี้
1. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับฝึกความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนทุกระดับ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทางเลือกในการเรียนวิชาประเภทกราฟิกสำหรับการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง สามารถพัฒนาไปสู่ทักษะชั้นสูง นำไปสู่ขั้นอาชีพจริงได้
3. เพื่อให้ครูผู้สอน ทุกกลุ่มสาระ นำไปเป็นเครื่องมือในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในสาระวิชานั้น ๆ ได้ดีขึ้น

โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถนำไปไปใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดบ้าง
โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถจะนำไปใช้สอนในกลุ่มสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และ กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
1. เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกช่วงชั้น
2. เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ
3. จัดเป็นกิจกรรมสนใจของนักเรียน เช่น ชมรม ชุมนุมต่าง ๆ
4. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระอื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เขียนแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยระบุอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ และให้ใช้โปรแกรมนี้เป็นสื่อในการออกแบบ รายงาน และนำเสนอ เป็นต้น อย่างไรก็ตามคณะทำงานขอเสนอเป็นหลักการว่า โปรแกรม Pro/DESKTOP นี้เป็นโปรแกรมกราฟฟิกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้เป็นเครื่องมือ หรือ สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกทักษะความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป ให้พิจารณาเลือกใช้ส่วนที่ดี ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ส่วนทักษะขั้นสูงที่สามารถจะออกแบบผลิตภัณฑ์ได้จริง ควรจะเป็นทางเลือกให้นักเรียนได้เลือกเรียนในสาระเพิ่มเติม หรือกิจกรรม สนใจ

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #6 website 2021-03-03 09:46
I got this web page fom my ppal who informed me oon the topic of this
web page and at the moment this time I am browsing this webssite and reading very informative pots here.

суррогатная мать цены website: https://wikitent.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_N73_%D0%9F%D1%80%D0%BE_Burdo_Evgeniy_Petrovich_Ph.D_In_Law клиника суррогатного материнства
киев
อ้างอิง
 
 
0 #5 homepage 2021-02-26 14:47
Touche. Solid arguments. Keep up the good spirit.

Choleretic herbs homepage: https://listenlab.co.uk/forum/profile.php?id=6505 golden mumijo altai
อ้างอิง
 
 
0 #4 thailand option 2020-03-07 18:56
Your mode of dewscribing everything in this piece of writing is really
good, all can effortlessly uderstand it, Thanks a lot.

thailand option: https://www.uofmwiki.org/index.php/User:JereMoreland
อ้างอิง
 
 
0 #3 www.hohospo.com 2020-02-05 10:54
Hello, just wanted to say, I loved this article.
It wass funny. Keep on posting!
www.hohospo.com

my web page :: รหัสโบนัสตัวเลื อก IQ (www.hohospo.com: https://www.hohospo.com/qa_login/2166012)
อ้างอิง
 
 
+1 #2 ณัฐพร ชูบำรุง 2014-09-02 10:22
ทำอย่างไร
อ้างอิง
 
 
+1 #1 ณัฐพร ชูบำรุง 2014-09-02 10:21
วิธิทำเรืองเล่น PTC ProDESKTOP 8.0
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kruthong@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช