การตัดมุมที่มีลักษณะมนกลมทั้งสองข้างขั้นตอนการสร้าง

1. คลิกที่ (Newdesign) เพื่อเปิดชิ้นงานใหม่ สร้างรูปทรงเหลี่ยม แล้ว Extrude Profile ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ หลังจากนั้นเลือกด้านที่ต้องการตัดมุม 2 ด้าน กดปุ่ม Shift ขณะใช้คำสั่ง Select edges เพื่อเลือกด้าน (สังเกตว่าเส้นมีสีแดง)

2. ใช้คำสั่ง Feature แบบ Round Edges หลังจากนั้นกำหนดค่า Round แบบ Constant radius กำหนดค่าRadius > OK ดังภาพ


จะได้รูปทรงตามต้องการ