การตัดมุมของรูปเหลี่ยม


การใช้คำสั่ง Chamfer Edges ในการตัดมุมของรูปเหลี่ยม โดยกำหนดให้ด้านหนึ่งเป็นการตัดมุมแบบ Equal setback ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นการตัดมุมแบบ Unequal setback ดังภาพขั้นตอนการสร้าง
1. คลิกที่ (New design) เพื่อเปิดชิ้นงานใหม่ วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสร้างรูปทรงเหลี่ยม Extrude Profile ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์

2. คลิกที่ (Select Edges) เลือกด้านใดด้านหนึ่งของรูป > คลิกที่ (Chamfer Edges) หลังจากนั้นกำหนดค่า Chamfer กำหนดค่า Setback > OK ดังภาพ

3. ด้านที่เลือกจะได้รับการตัดมุม ดังภาพ