การทำรูปโครงร่างให้มีมิติขั้นตอนการสร้าง

1. คลิกที่ เพื่อเปิดชิ้นงานใหม่ ลากเส้นโดยใช้เครื่องมือลากเส้นโค้งอิสระ (Spline) ดังภาพ

2. คลิกเส้นที่สร้างขึ้นให้ active (ปรากฏเป็นเส้นสีแดง)
3. คลิกที่ เพื่อเรียกใช้คำสั่ง Extrude จะเกิดจุดสีเหลืองตรงกลางรูป drag mouse ให้ยืดลง เพื่อกำหนดค่า Distance และความหนา (Thin) ตามต้องการ ต่อมาเลือก Below Workplane กำหนดมุมใน taper angle ตามความต้องการ แล้ว เลือก Symmetric (ดังภาพ) เสร็จแล้วเลือก OK จะปรากฏภาพดังนี้

นอกจากนี้อาจสร้าง profiles ที่มีรูปแบบอิสระอื่น ๆ อีก โดยใช้คำสั่ง “Spline และ Thin” ดังภาพ