การสร้างภาชนะรูปแก้ว


ขั้นตอนการสร้าง

1. คลิกที่ (New Design) เพื่อเปิดชิ้นงานใหม่
2. เลือก work plane ชนิด frontal หรือ lateral
3. เลือก work plane เลือก New Sketch
4. ใช้เครื่องมือเขียนเส้นตรง(Straight) วาดรูปโครงสร้างแก้ว ตามรูป เมื่อเส้นโครงร่างบรรจบกันจะเกิดพื้นที่เป็นสีในพื้นที่ที่สร้างขึ้น
5. คลิกที่เส้นตรง ตรงศรชี้ เพื่อเป็นแกนสำหรับหมุน

6. เมนู Feature > Revolve Profile

7. ทำการลบมุมแก้ว ดำเนินการดังนี้

8. ใช้เครื่องมือ Select Edges คลิกบริเวณขอบแก้วเพื่อทำการลบมุม (เลือกตำแหน่งลบมุม)
9. เลือกเครื่องมือลบมุม (Round Edges) กำหนดลบมุม 2 mm คลิก OK จะได้ดังรูป