การสร้างข้องอและเจาะรูขั้นตอนการสร้าง
Sweep Profile along Sketch Path:

1. คลิกที่ (New Design) เพื่อเปิดชิ้นงานใหม่
2. วาดวงกลมบน Base Workplane ตรงหน้าต่าง Object browser คลิกเมาส์ขวาที่ Initial ในช่อง properties เปลี่ยนชื่อเป็น Profile

3. เลือก เลือก Workplane เป็น Lateral จากนั้นคลิกเม้าขวาที่ Lateral เลือก New Sketch จากนั้นเปลี่ยนชื่อจาก Sketch 1 เป็น Path คลิก OK ลากเส้นตรงตามรูป (หมายเหตุ : ค่าแกนนอนและแกนตั้งต้องทำมุมฉากกัน)

4. เลือก Feature > Sweep Profile > Along Sketch Path

5. ให้ตรวจสอบว่าชื่อในช่อง Sketch to use ในช่องซ้าย เป็น Profile และ ช่องขวาเป็น path ต้องถูกเลือกให้ตรงตามตัวอย่างในภาพ
6. คลิก OK จะได้ภาพข้อหักงอ ดังรูป ทำการเจาะรูท่อโดย เลือก ปุ่ม (select face ) ทั้งสองด้าน จากนั้นเลือก ( Shell Solid)
7. แล้วคลิก OK