ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เรียนรู้จักประเภทงานเขียนแบบ
2. ผู้เรียนสามารถเขียนแบบตามประเภทของงานเขียนแบบ
3. ผู้เรียนรู้จักการเขียน ความเข้าใจ และการอ่านแบบ
4. ผู้เรียนสามารถออกแบบเขียนแบบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีด้วยคอมพิวเตอร์