อบรมการใช้ Joomla

วันนี้ (๖-๘ พ.ค. ๕๗)เข้ารับการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา