ชนะเลิศการสร้างเว็บเพจ ๒๕๕๗

วันนี้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ คือ ๑. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.ปลาย ได้รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาววรรทนีย์ แซ่เตีย ...

 

นางสาวปาริฉัตร  ประเสริฐสุข 
๒. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.ต้น ได้รางวัลชนะเลิศ คือ เด็กหญิงพนาวรรณ  ประพันธ์พจน์  เด็กหญิงสุกัญญา    เวชเจริญ
๓. การสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับ ม.ต้น ได้รางวัลที่ ๒ คือ เด็กชายศิลา    เกียรติสกุลวัฒน์  เด็กชายเพชรตะวัน    กางโสภา  เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่ จ.นนทบุรี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗