ชนะเลิศแข่งขันสร้างเว็บเพจ

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษาะทางคอมพิวเตอร์ หลังจากหยุดพักมา ๑ ปีเต็ม คือ นางสาวพรจันทร์ ชื้อสกุลศักดิ์ และนางสาวพิมนภา กล้าหาญ นักเรียนชั้น ม. ๔/๑ ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text editor เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ จ.กาญจนบุรี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕๕๔