พานักเรียนไปเข้าค่ายคอมพิวเตอร์

พานักเรียนไปเข้าค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑๘ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนผู้สนใจ คือเด็กหญิงวรรทนีย์ แซ่เตีย นักเรียนชั้น ม.๑ และนางสาวพิมนภา กล้าหาญ นักเรียนชั้น ม.๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา