ชนะเลิศแข่งขันสร้างเว็บเพจ

วันนี้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ คือ การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ได้รางวัล ๒ คือ นางสาวปาณิษา ศิริพันธ์ นางสาวอัยรดา สถิตย์กุล และการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ได้รางวัลชนะเลิศ คือ เด็กหญิงวรรทนีย์ แซ่เตีย เด็กหญิงปาริฉัตร ประเสริฐสุข เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ จ.ระยอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๖๒