ชนะเลิศการสร้างเว็บเพจ ๒๕๕๖

วันนี้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ คือ ๑. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.ปลาย ได้รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวพิมนภา กล้าหาญ ...

นางสาวรััตติยาการ   บุญศรีสมญา
๒. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.ปลาย ได้รางวัลที่ ๒ คือ นางสาวพนิดา นานอก นางสาววรรณี นีชัง ๓. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.ต้น ได้รางวัลชนะเลิศ คือ เด็กหญิงวรรทนีย์ แซ่เตีย เด็กหญิงปาริฉัตร ประเสริฐสุข เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ จ.เพชรบุรี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๖๓