หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
    บทบาทของคอมพิวเตอร์
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
    ข้อมูลและสารสนเทศ
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
    เทคโนโลยีสารสนเทศ
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
    การสื่อสาร และระบบเครือข่าย
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
    การใช้โปรแกรม Ms-Word
สถิติผู้เยี่ยมชม  

สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน วิชา...คอมพิวเตอร์ 1  ช่วงชั้นที่ 3   ปีที่ 1 ( ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ) โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม หรือนักเรียนที่เรียนไม่ทันในชั่วโมงเรียนก็สามารถเช้ามาทบทวนหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ หรือผู้สนใจทั่วไปเข้า มาศึกษาได้ด้วยตนเอง ครูหวังว่า สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หรือผู้สนใจ ขอความเจริญทางปัญญาจงมีแด่ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม

ทองสุข   เอี่ยมศิริ