ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง

 
ชื่อ- สกุล ชั้น โรงเรียน
 
  อายุ ปี      อาจารย์ที่ปรึกษา
คำชี้แจง คลิกเม้าส์ในช่อง ที่ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในปัจจุบัน
หรือในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา         **** ควรเปิดด้วย Internet Explorer 7.0 ขึ้นไป ****

พฤติกรรมประเมิน
ไม่จริง =    ค่อนข้างจริง =       จริง =


1.
ฉันพยายามจะทำตัวดีกับคนอื่น ฉันใส่ใจความรู้สึกคนอื่น
Choice 1Choice 2Choice 3
2.
ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันนั่งนาน ๆ ไม่ได้
Choice 1Choice 2Choice 3
3.
ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อย ๆ
Choice 1Choice 2Choice 3
4.
ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น (ของกิน เกม ปากกา เป็นต้น)
Choice 1Choice 2Choice 3
5.
ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสีย
Choice 1Choice 2Choice 3

 

6.
ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามลำพัง
Choice 1Choice 2Choice 3
7.
ฉันมักทำตามที่คนอื่นบอก
Choice 3Choice 2Choice 1
8.
ฉันขี้กังวล
Choice 1Choice 2Choice 3
9.
ใคร ๆ ก็พึ่งฉันได้ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดีหรือไม่สบายใจ
Choice 1Choice 2Choice 3
10.
ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย
Choice 1Choice 2Choice 3

 

11.
ฉันมีเพื่อนสนิท
Choice 3Choice 2Choice 1
12.
ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันให้คนอื่นทำตามที่ฉันต้องการได้
Choice 1Choice 2Choice 3
13.
ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย
Choice 1Choice 2Choice 3
14.
เพื่อน ๆ ส่วนมากชอบฉัน
Choice 3Choice 2Choice 1
15.
ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกว่าไม่มีสมาธิ
Choice 1Choice 2Choice 3

 

16.
ฉันกังวลเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น เสียความเชื่อมั่นในตนเองง่าย
Choice 1Choice 2Choice 3
17.
ฉันใจดีกับกับเด็กที่เล็กกว่า
Choice 1Choice 2Choice 3
18.
มีคนว่าฉันโกหก หรือขี้โกงบ่อย
Choice 1Choice 2Choice 3
19.
เด็ก ๆ คนอื่น ล้อเลียนหรือรังแกฉัน
Choice 1Choice 2Choice 3
20.
ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือ พ่อ แม่ ครู คนอื่น ๆ
Choice 1Choice 2Choice 3

 

21.
ฉันคิดก่อนทำ
Choice 3Choice 2Choice 1
22.
ฉันเอาของคนอื่นในบ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่น
Choice 1Choice 2Choice 3
23.
ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน
Choice 1Choice 2Choice 3
24.
ฉันขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย
Choice 1Choice 2Choice 3
25.
ฉันทำงานได้จนสำเร็จ ความตั้งใจในการทำงานของฉันดี
Choice 3Choice 2Choice 1

โดยรวมนักเรียนคิดว่าตัวเองมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่

ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น
 
Choice 1 ไม่
Choice 2 ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย
Choice 3 ใช่ มีปัญหาชัดเจน
Choice 4 ใช่ มีปัญหาอย่างมาก
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไร
 
Choice 1 น้อยกว่า 1 เดือน
Choice 2 1 - 5 เดือน
Choice 3 6 - 12 เดือน
Choice 4 มากกว่า 1 ปี

ปัญหานี้ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่

  Choice 1 ไม่เลย
Choice 2 เล็กน้อย
Choice 3 ค่อนข้างมาก
Choice 4 มาก

ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเธอในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่

ความเป็นอยู่ที่บ้าน
  Choice 1 ไม่เลย
Choice 2 เล็กน้อย
Choice 3 ค่อนข้างมาก
Choice 4 มาก
การคบเพื่อน
  Choice 1 ไม่เลย
Choice 2 เล็กน้อย
Choice 3 ค่อนข้างมาก
Choice 4 มาก
การเรียนในห้องเรียน
  Choice 1 ไม่เลย
Choice 2 เล็กน้อย
Choice 3 ค่อนข้างมาก
Choice 4 มาก
กิจกรรมยามว่าง
 
Choice 1 ไม่เลย
Choice 2 เล็กน้อย
Choice 3 ค่อนข้างมาก
Choice 4 มาก
ปัญหานี้ทำให้คนรอบข้างเกิดความยุ่งยาก หรือไม่ (ครอบครัว เพื่อน ครู เป็นต้น)
 
Choice 1 ไม่เลย
Choice 2 เล็กน้อย
Choice 3 ค่อนข้างมาก
Choice 4 มาก

เอกสารอ้างอิง
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. คู่มือช่วยเหลือดูแลนักเรียน พ.ศ. 2546. เอกสารอัดสำเนา.

พัฒนาโปรแกรมโดย... ศิลป์ชัย เทศนา   ศึกษานิเทศก ์กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี