1. ชอบหาเวลาว่างขีดเขียน วาดภาพ แกะสลักหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ

ใช่ ไม่ใช่
2. สนใจเรื่องสี ความงดงามของภาพวาดหรืองานทางศิลปะ ใช่ ไม่ใช่
3. ชอบและสนใจร่วมกิจกรรมทางศิลปะ ใช่ ไม่ใช่
4. มีสมาธินานถ้าทำงานศิลปะ ใช่ ไม่ใช่
5. หมกมุ่นกับงานศิลปะอย่างจริงจัง และมีความสุขที่ได้ทำงานศิลปะ ใช่ ไม่ใช่
6. สนใจงานทางศิลปะ ใช่ ไม่ใช่
7. ชอบอ่านประวัติและผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงแขนงต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
8. ชอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะ ใช่ ไม่ใช่
9. ชอบสะสมผลงานด้านศิลปะ ใช่ ไม่ใช่
10. อยากจะประกอบอาชีพทางศิลปะ เช่น เป็นนักดนตรี จิตรกร เป็นต้น ใช่ ไม่ใช่
11. มีจินตนาการดี สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้หลายมิติ ใช่ ไม่ใช่
12. มีประสาทสัมผัส มือ ตา ดีเยี่ยมตั้งแต่เยาว์วัย ใช่ ไม่ใช่
13. มีทักษะการวาดหรือเขียนเส้น ก้าวหน้ากว่าเพื่อน ๆ ใช่ ไม่ใช่
14. มีความคิดและความรู้สึกที่เป็นอิสระ ใช่ ไม่ใช่
15. มีความสามารถในการสร้างผลงานด้านศิลปะ(เช่น ภาพวาด งานปั้น งานแกะสลัก เป็นต้น) ได้อย่างสร้างสรรค์กว่าผู้อื่น ใช่ ไม่ใช่
16. สามารถใช้กิริยาท่าทางเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตน ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างดี ใช่ ไม่ใช่
17. แสดงออกถึงความสามารถในการจินตนาการอย่างโดดเด่น ใช่ ไม่ใช่
18. สามารถดัดแปลงวัสดุให้เป็นงานศิลปะได้ ใช่ ไม่ใช่
19. สามารถผสมผสานความคิด จินตนาการ และอารมณ์ออกมาเป็นงานศิลปะที่กระตุ้นความรู้สึก และอารมณ์ของผู้พบเห็นได้ ใช่ ไม่ใช่
20. ออกแบบท่ารำ ท่าเต้นได้เหมาะสมกับเพลง ใช่ ไม่ใช่
21. มีรสนิยมกับงานศิลปะ ใช่ ไม่ใช่
22. มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงเมื่อทำงานศิลปะ ใช่ ไม่ใช่
23. มีความสามารถที่จะทำเรื่องธรรมดาให้เป็นงานศิลปะที่พิเศษขึ้นได้ ใช่ ไม่ใช่
24. มีลักษณะงานเฉพาะตัว และมีวิธีสร้างงานทางศิลปะอย่างไม่ซ้ำแบบซึ่งอาจแตกต่างจากประเพณีนิยม หรือที่ปฏิบัติมา ใช่ ไม่ใช่
25. มีความรู้สึกไวเป็นพิเศษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นนักสังเกตที่เฉียบแหลมมองเห็นความผิดปกติในเรื่องที่คนอื่นมองข้ามไป ใช่ ไม่ใช่
26. มีอารมณ์อ่อนไหว ใช่ ไม่ใช่