1. มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

ใช่ ไม่ใช่
2. ช่างสังเกต สามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ได้ดี (มักมองเห็นอะไรได้มากกว่าคนอื่น ใช่ ไม่ใช่
3. รับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ใช่ ไม่ใช่
4. ไม่ต้องการให้ใครมาขัดจังหวะในขณะที่กำลังจดจ่อกับกิจกรรมบางอย่าง ใช่ ไม่ใช่
5. มีสมาธิในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้นาน โดยเฉพาะเวลาสนใจอะไรจะลืมเวลา ใช่ ไม่ใช่
6. จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว(จำเร็ว) ใช่ ไม่ใช่
7. ระลึกข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ(จำแม่น) ใช่ ไม่ใช่
8. เบื่อหน่ายง่ายกับกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวันของโรงเรียน ใช่ ไม่ใช่
9. ชอบคนอื่นที่มีอายุมากกว่า ใช่ ไม่ใช่
10. ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง ใช่ ไม่ใช่
11. ชอบทำงานคนเดียว หรืองานเดี่ยวมากกว่างานกลุ่ม ใช่ ไม่ใช่
12. ชอบทำกิจกรรมที่ยาก ท้าทายความสามารถ ใช่ ไม่ใช่
13. สนใจอ่านหนังสือที่ยากเกินวัย(เช่น หนังสือของผู้ใหญ่ หนังสือเกี่ยวกับชีวะประวัติของบุคคลสำคัญ และสารานุกรม เป็นต้น) ใช่ ไม่ใช่
14. รู้หรือสนใจสิ่งที่ผู้ใหญ่เองก็ยังประหลาดใจ (เพราะคาดไม่ถึงว่าวัยแค่นี้จะรู้หรือสนใจ) ใช่ ไม่ใช่
15. ทำงานที่ชอบได้ดีเกินคำสั่งหรือความคาดหมาย ใช่ ไม่ใช่
16. เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ใช่ ไม่ใช่
17. ใช้ภาษา(เช่น คำศัพท์หรือโครงสร้างประโยค)ที่สูงเกินวัย ใช่ ไม่ใช่
18. เมื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมใด ๆ ก็มีแนวโน้มว่าจะทำได้ดี ใช่ ไม่ใช่
19. ชอบตั้งคำถามที่กระตุ้นความคิด ใช่ ไม่ใช่
20. สนใจเป็นพิเศษกับกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ใช่ ไม่ใช่
21. ชอบจัดระบบระเบียบหรือโครงสร้างให้กับเหตุการ หรือสิ่งต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
22. สามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น สัญลักษณ์ ตัวเลข รวมทั้งคำนามธรรม(เช่น ประชาธิปไตย วินัย ความซื่อสัตย์ เป็นต้น) ใช่ ไม่ใช่
23. อยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษ (ช่างซักช่างถาม โดยเฉพาะเรื่องเหตุผล หรือ ถามในลักษณะถ้า...แล้ว) ใช่ ไม่ใช่
24. ชอบคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากความคิดการกระทำ หรือการทดลองของตน ใช่ ไม่ใช่
25. มองเห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลได้อย่างรวดเร็ว ใช่ ไม่ใช่
26. บอกความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน ของสิ่งต่าง ๆ ได้ดี ใช่ ไม่ใช่
27. ชอบจับประเด็นสำคัญหรือหลักการที่แอบแฝงอยู่ ได้อย่างรวดเร็ว ใช่ ไม่ใช่
28. สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดต่าง ๆ ที่ดูภายนอกคล้ายว่าจะไม่เกี่ยวข้องกันได้ ใช่ ไม่ใช่
29. สามารถสรุปภาพรวมของสิ่งต่าง ๆ หรือเรื่องราวได้ดี ใช่ ไม่ใช่
30. ไม่ด่วนสรุปความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ โดยไม่วิเคราะห์หรือตรวจสอบ ใช่ ไม่ใช่
31. สามารถวางแผนได้อย่างสลับซับซ้อน ใช่ ไม่ใช่
32. เป็นคนมีอารมณ์ขัน ใช่ ไม่ใช่
33. สามารถใช้สามัญสำนึกประกอบการคิดหาคำตอบหรือแก้ปัยหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ใช่ ไม่ใช่
34. สามารถผสมผสานความรู้ ความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ มาแก้ปัญหาได้ดี ใช่ ไม่ใช่
35. มีมาตรฐานสำหรับตัวเองสูง จึงไม่ค่อยพอใจกับผลงานของตัวเองง่ายนัก(นักเรียนชอบทำงานให้ดีที่สุด และไม่ชอบที่จะเห็นผลงานแบบธรรมดาเหมือนกับที่คนอื่นเขาทำ) ใช่ ไม่ใช่
36. มักมีความรู้สึกรุนแรงเกี่ยวกับความรู้สึกถูก-ผิด-ชั่ว-ยุติธรรม-ไม่ยุติธรรม ฯลฯ ใช่ ไม่ใช่