1. มักจะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี

ใช่ ไม่ใช่
2. มีสมาธิเยี่ยม ทำงานได้นานในสาขชาที่ตนชอบ ใช่ ไม่ใช่
3. เรียนรู้เร็ว ง่ายดาย ไม่ต้องทำซ้ำซาก มีความจำดี ใช่ ไม่ใช่
4. อ่านได้เร็วกว่าปกติ และอ่านหนังสือยาก ๆ ได้เร็ว ใช่ ไม่ใช่
5. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มั่นคง สมวัย และสามารถอธิบายความคิดทั้งการพูด การเขียน กริยาท่าทาง ทำให้คนอื่นสื่อสารเข้าใจได้ดี ใช่ ไม่ใช่
6. เรียนอะไรก็ต้องเรียนให้รู้จริง ถึงแก่นของวิชา ใช่ ไม่ใช่
7. ชอบตั้งคำถามและต้องการที่จะรู้ที่มาที่ไปของคำตอบรวมทั้งเหตุและผลของสิ่งต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
8. ชอบเรียนวิชาบยาก ๆ เพราะเป็นคนสนุกสนานกับการเรียน ใช่ ไม่ใช่
9. ชอบทำงานเกินคำสั่งในสิ่งที่ตนสนใจ ทำมากกว่าที่ครูคาดหมายไว้ ใช่ ไม่ใช่
10. มีความรอบรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ ใช่ ไม่ใช่
11. สามารถนำสิ่งต่าง ๆ มาปรับเปลี่ยนผสมผสานเข้ากันได้อย่างผสมกลมกลืน ใช่ ไม่ใช่
12. สามารถคิดวิเคราะห์กลไกของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ชอบขบคิดปัญหายาก ๆ ชอบเกมลับสมอง ชอบวิเคราะห์ตนเองและการทำงานของตนเอง ใช่ ไม่ใช่
13. แสดงออกถึงความคิดแปลกใหม่ ในการใช้วิธีการต่าง ๆ แก้ปัญหา ใช่ ไม่ใช่
14. มีความเข้าใจถึงความสามารถของตนเองอย่างกระจ่าง เข้าใจขีดความสามารถของตนเอง/ผู้อื่น และปัญหาที่เกิดขึ้น ใช่ ไม่ใช่
15. มีความมั่นคงในตนเอง และชอบแก้ไขสถานการณ์ ใช่ ไม่ใช่
16. ชอบประเมินข้อมูล และสามารถถกเถียงปัญหาอย่างใช้วิจารณญาณ ใช่ ไม่ใช่
17. รู้และมีความสามารถควบคุมตนเองให้บรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ได้ดี ใช่ ไม่ใช่
18. มีความสามารถทางการใช้ภาษา และความเข้าใจภาษาได้ดี มีความสังเกตที่ดีมาก ใช่ ไม่ใช่
19. สามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้ดี ชอบทำอะไรผิดกับคนทั่วไปชอบตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน ใช่ ไม่ใช่
20. อ่อนไหวและมีความเข้าใจจากผู้อื่น ใช่ ไม่ใช่