1. ชอบอ่านประวัติและผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียง

ใช่ ไม่ใช่
2. สนใจศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข เช่น ปฏิทิน เวลา แผนภูมิ เป็นต้น ใช่ ไม่ใช่
3. รักและหลงไหลในตัวเลข เช่น เลือกข้าวของเครื่องใช้ที่มีตัวเลขเป็นส่วนประกอบ เป็นต้น ใช่ ไม่ใช่
4. ชอบและคบหาพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางคณิตศาสตร์ (อาจเป็นคนวัยเดียวกันหรือต่างวัยกันก็ได้) ใช่ ไม่ใช่
5. ชอบเล่นตัวต่อยาก ๆ หรือของเล่นที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรง ใช่ ไม่ใช่
6. หมกมุ่น ครุ่นคิดและฝึกฝนโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง ใช่ ไม่ใช่
7. เบื่อโจทย์เลขหรือบทเรียนที่ไม่ท้าทาย ซ้ำซากหรือง่ายเกินไป ใช่ ไม่ใช่
8. มีวิธีแปลกใหม่ในการแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์เอง ไม่ชอบทำตามวิธีคนอื่นที่เคยทำมาแล้ว ใช่ ไม่ใช่
9. ลัดขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เองอย่างถูกต้อง ใช่ ไม่ใช่
10. คิดโจทย์ปัญหาได้อย่างพลิกแพลง ซับซ้อนและมองเห็นแง่มุมที่คนอื่นคิดไม่ถึง ใช่ ไม่ใช่
11. เป็นคนมีจินตนาการดี สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้หลายมิติ ใช่ ไม่ใช่
12. เป็นคนช่างคิด มีวิธีคิดที่ดี มีไหวพริบ ใช่ ไม่ใช่
13. เข้าใจความหมายของจำนวน และตัวเลขอย่างรวดเร็ว ใช่ ไม่ใช่
14. มีเหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ ใช่ ไม่ใช่
15. ชอบตั้งคำถามที่เป็นเหตุต่อกันเช่น ถ้า...แล้ว ดังนั้น...เพราะว่า  ถ้าไม่...แล้ว ใช่ ไม่ใช่
16. ชอบวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ใช่ ไม่ใช่
17. สนใจเรื่องนามธรรมที่เกี่ยวกับเวลา อวกาศ และมิติของเวลา ใช่ ไม่ใช่
18. มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงโครงสร้าง และความสมดุลย์ของสิ่งต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
19. เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวน ตัวเลขและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว ใช่ ไม่ใช่
20. ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ใช่ ไม่ใช่
21. ชอบชั่ง ตวง วัด นับ ใช่ ไม่ใช่
22. ชอบจัดลำดับหมวดหมู่ สิ่งของ หรือวาดรูปในลักษณะที่เรียงจากขนาดใหญ่ไปหาเล็ก หรือเล็กไปหาใหญ่ ใช่ ไม่ใช่
23. ได้คะแนนทดสอบทางคณิตศาสตร์สูง ใช่ ไม่ใช่
24. สรุปความคิดในเชิงคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว ใช่ ไม่ใช่
25. เชื่อมโยงประเด็นปัญหากับเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล ใช่ ไม่ใช่
26. จดจำความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของปัญหาและหลักการของคำตอบที่ผ่านมาได้ดี ใช่ ไม่ใช่
27. เชื่อมั่นในคำตอบหรือหลักเกณฑ์การคิดทางคณิตศาสตร์ของตนเอง ใช่ ไม่ใช่
28. มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเดียวกันได้หลายรูปแบบ ใช่ ไม่ใช่
29. ชอบโจทย์คณิตศาสตร์ที่ยาก ใช่ ไม่ใช่
30. มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของโครงสร้าง และความสมดุลย์ของสิ่งต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
31. มีแนวโน้มที่จะมองอะไร ๆ โยงมาเกี่ยวพันกับคณิตศาสตร์ได้หมด ใช่ ไม่ใช่