1. พูดได้เร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน

ใช่ ไม่ใช่
2. ชอบท่องและจดจำศัพท์ บทนิพนธ์ โคลง กลอนต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
3. สนใจอ่านทุกอย่างที่ผ่านพบ เช่น ป้ายชื่อ หรือป้ายข้อความต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
4. มีความสนใจที่จะเขียนหนังสือก่อนเด็กวัยเดียวกัน ใช่ ไม่ใช่
5. ชอบเล่านิทาน ใช่ ไม่ใช่
6. ชอบอ่านหนังสือ ใช่ ไม่ใช่
7. ชอบจดบันทึก ใช่ ไม่ใช่
8. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาทุกครั้งที่มีโอกาส ใช่ ไม่ใช่
9. ชอบมีหนังสือติดตัว ใช่ ไม่ใช่
10. ชอบเขียนเรื่อง แต่งเรื่องราวต่าง ๆ บทประพันธ์ โคลง กลอน สารคดี เป็นต้น ใช่ ไม่ใช่
11. อ่านหนังสือได้เองก่อนเด็กวัยเดียวกัน ใช่ ไม่ใช่
12. รู้และจำคำศัพท์ ชื่อของสิ่งของต่าง ๆ บทประพันธ์ โคลง กลอน หรือ เรื่องราวต่าง ๆ ได้เร็วและมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน ใช่ ไม่ใช่
13. พูดหรือเขียนได้ดี รู้จักใช้คำที่เหมาะสมเรียบเรียงเป็นภาษาที่สละสลวยงดงาม ใช่ ไม่ใช่
14. สามารถพูดหรือเขียนแสดงความคิด ความต้องการหรือความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน ใช่ ไม่ใช่
15. สามารถอธิบายหรือบรรยายความหมายของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยใช้ถ้อยคำที่รัดกุมและเหมาะสม ใช่ ไม่ใช่
16. เข้าใจเรื่องที่อ่านหรือฟังได้อย่างรวดเร็วและแจ่มแจ้ง ใช่ ไม่ใช่
17. สามารถเข้าใจความหมายลึกซึ้ง ที่แฝงอยู่ในเรื่องที่อ่านหรือฟังได้ ใช่ ไม่ใช่
18. รู้จักใช้คำเปรียบเทียบ เพื่ออธิบายให้เข้าใจความหมายได้แจ่มชัด ใช่ ไม่ใช่
19. มีความสามารถในการเล่าเรื่องได้อย่างสนุกสนาน ชวนติดตาม ใช่ ไม่ใช่
20. สามารถเรียนภาษาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ใช่ ไม่ใช่
21. สามารถวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์จากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้ ใช่ ไม่ใช่
22. สามารถแสดงแนวความคิดใหม่ ๆ จากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้ ใช่ ไม่ใช่
23. ใช้ภาษาที่ทำให้เกิดจินตนาการ ได้อย่างแจ่มชัดและมีสีสัน ใช่ ไม่ใช่
24. ใช้คำบรรยายให้เห็นความงาม และแสดงถึงอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนได้ ใช่ ไม่ใช่
25. ใช้ภาษาสละสลวย ลึกซึ้ง งดงามและก้าวหน้าเกินวัย ใช่ ไม่ใช่
26. สามารถเขียนหรือแต่งเรื่องราวจากความคิดของตนเอง หรือจากการเชื่อมโยงสิ่งที่อ่าน หรือฟังมาได้อย่างสร้างสรรค์ สลับซับซ้อน พิสดารและเต็มไปด้วยจินตนาการ ใช่ ไม่ใช่
27. ประสบความสำเร็จในการพูดที่มีแบบแผน เช่น การโต้วาที กลอนสด พูดชักชวน เป็นต้น ใช่ ไม่ใช่
28. สนใจและชอบศึกษาที่มาของคำศัพท์ต่าง ๆ ใช่ ไม่ใช่
29. ชอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาที่ตนเองใช้ หรือภาษาที่ได้ผ่านพบ เช่น ภาษาในสื่อมวลชน ใช่ ไม่ใช่
30. ชอบเล่นเกมหรือทำกิจกรรมทางภาษา เช่น ปริศนาอักษาไขว้ ใช่ ไม่ใช่
31. ชอบสร้างคำศัพท์หรือสำนวนแปลก ๆ ขึ้นใช้เอง ใช่ ไม่ใช่